bootstrap themes
Mobirise

Professional guaranty

Professional partners

Media partners

Mobirise

Expo Design

Mobirise

Mobirise

Mobirise

Exibition

22nd International Security Technology Fair
12. – 14. 9. 2022, 9.00-16.00, Hotel **** SOREA REGIA

History of Security Bratislava

Dear professional public, dear exhibitors,

The history of the Security Bratislava trade fair began in 1990, when a preventive and security event of an exhibition nature was established at the initiative of the Ministry of the Interior. Its aim was to acquaint the widest possible public with the possibilities of protecting life, health and property.
Manufacturers of security systems very quickly took advantage of the newly created space to present their latest products in the Central European region. After the initial years, the event was immediately transformed into a highly specialized trade fair, which addresses issues of comprehensive security from the perspective of professional security specialists and security companies.
From the beginning, Security Bratislava's priority has become the presentation of quality and not quantity.
Up to 70 companies on approximately 1,500 m2 of exhibition space participate in the fair as exhibitors.
Several world-class novelties from renowned foreign and domestic safety technology manufacturers are premiered at the fair.
The International Symposium of the Academy of the Police Force and the Information Security Seminars became a part of Security Bratislava.. 

Organizing Committee of the Security Bratislava Fair

Nomenclature of the Security Bratislava trade fair

1.1. Trezory, depozitné schránky,bankové miestnosti.
1.2. Vybavenie interiérov: zámky, retiazky, dvere, okná, výklady so zvýšenou anti-vandal ochranou.
1.3. Vybavenie exteriérov: brány, ploty, bariéry.
1.4. Mechanické zabezpečovacie systémy pre vozidlá.
1.5. Vozidlá na prevoz hotovosti a cenností.

2.1. EZS – všetky typy detektorov, centrál, príslušenstvo.
2.2. Uzavretý TV okruhy (CCTV) a zariadenia
       - domáce kamery vnútorné, vonkajšie, anti-vandal
       - analógové, IP, Megapixel video kamery (PAL), objektívy, príslušenstvo
       - monitory, video rekordéry
       - systém archívovania nahrávok
2.3. Systém monitorovania vozidiel.
2.4. Perimetrické zabezpečovacie systémy.
2.5. Prístupové zariadenia a systémy
       - biometria: identifikácia tváre, odtlačky prstov, dúhovky, hlasu, ruky, atď. 

3.1. Detekcia a prevencia bombových útokov.
3.2. Vizuálne systémy, identifikačné kamery, spektrograf.
3.3. Systémy na kontrolu pasažierov.
3.4. Osobná a batožinová kontrola. 3.5. Mobilné detekčné systémy.
3.6. Registrácia stôp.
3.7. Laboratórne zariadenia pre chemické, biologické, fyzikálne analýzy. 

4.1. Požiarna signalizácia, strediská registrácie požiarov.
4.2. Detektory : plynu, teploty, optické , termo, multi senzorové, a iné.
4.3. Automatické hasiace systémy, zabudované protipožiarne systémy.
4.4. Zvukové výstražné systémy.
4.5. Záchranárske a evakuačné systémy.

5.1.Bezpečnosť technických prostriedkov.
5.2. Bezpečnosť programových prostriedkov.
5.3. Prostriedky antivírusovej ochrany.
5.4. Zabezpečenie integrity a dôvernosť informácií.
5.5. Prostriedky pre bezpečnú komunikáciu v počítačových sieťach.
5.6. Identifikácia a autentifikácia.
5.7. Normy a právne aspekty počítačovej bezpečnosti.
5.8. Elektronický obchod a bezpečnosť E – commerce.
5.9 .Elektronický podpis.

6.1.poradenské centrum Služby ochrany objektov Prezídia PZ
6.2.Infocentrum pre Prevenciu kriminality
6.3.odborná literatúra

Binding order and general business conditions

Binding order

Download in PDF - Binding order

General terms and conditions 

They regulate the participation of exhibitors in exhibitions and events organized by Expo Design.

Article 1 - Event organizer 
1. Organizátorom podujatia je firma Expo Design, Cesta na Červený most 10, 811 05 Bratislava. (ďalej len organizátor)  
2. Organizátor sa voči vystavovateľom zaväzuje splniť všetky povinnosti, vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok.  

Článok 2 – Vystavovateľ  
1. Ako vystavovateľ sa akcie môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, registrovaná doma alebo v zahraničí.  
2. Vystavovateľ sa voči organizátorovi zaväzuje splniť všetky povinnosti, vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok. 

Článok 3 – Prideľovanie výstavných plôch
1. Organizátor rozhoduje, pričom nie je povinný svoje rozhodnute zdôvodniť, o prijatí, krátení, alebo odmietnutí objednávky na výstavnú plochu.  
2. Objednávka je pre žiadateľa záväzná, a to aj v prípade, že organizátor nesplní všetky požiadavky čo do druhu a veľkosti výstavnej plochy. Pri stornovaní účasti zo strany vystavovateľa v dobe kratšej ako tri mesiace, tento zaplatí stornovacie poplatky vo výške 50% ceny nájmu , pri dobe kratšej ako 1 mesiac je stornovací poplatok vo výške 100% ceny nájmu za plochu a v lehote menej ako 14 dní je výška poplatku 100% z ceny nájmu za plochu a 50% z ceny za technickú realizáciu.
3. Potvrdením účasti organizátorom s vyznačením prideleného rozsahu plochy na výstave, vzniká medzi organizátorom a vystavovateľom zmluvný vzťah. Predmetom zmluvy sú : rozsah prenajatej plochy, rozsah objednaných služieb, finančné vysporiadanie v zmysle objednávky, všeobecné obchodné podmienky.  
4. Pridelená plocha nesmie byť vystavovateľom ďalej prenajímaná akejkoľvek tretej osobe. Výnimku tvoria vystavovatelia, ktorí organizujú hromadnú účasť niekoľkých subjektov vystavujúcich svoje výrobky, ktoré zodpovedajú tovarovej nomenklatúre danej akcie.  

Článok 4 – Nájomné za výstavnú plochu
1. nájomné za kryté aj voľné výstavné plochy je vždy uvedené v objednávke. Nájomné sa stanovuje podľa rozmerov pridelenej plochy. Výška nájomného sa určuje na dobu montáže, priebehu akcie a demontáže. Vystavovateľovi sa faktúruje nájomné na základe potvrdenia prihlášky. Za každých 15 m2 pridelenej výstavnej plochy, vzniká vystavovateľovi nárok na dva bezplatné vystavovateľské preukazy. 

Článok 5 – Platobné podmienky
1. Vystavovateľ je povinný uhradiť organizátorovi všetky faktúry v termíne splatnosti. 
2. Organizátor je oprávnený faktúrovať vystavovateľovi všetky náklady spojené s akciou vopred. V prípade, že vystavovateľ neuhradí fakfúru v termíne splatnosti, nebudú mu objednané služby poskytnuté a organizátor má právo prenajať objednanú plochu inému záujemcovi.  
3. Reklamácie vystavovateľa, týkajúce sa platieb, musia byť uplatnené do 14 dní odo dňa obdržania faktúry. Reklamácie po tejto lehote nebudú akceptované.  

Článok 6 – Exponáty, colné vybavenie
1. Exponátom sa rozumie výrobok, tovar alebo práva k nehmotnému majetku, ktorý je záväzne prihlásený a vystavený na danej akcii v príslušnej expozícii.  
2. Ak dôjde k zmene v zozname exponátov je vystavovateľ povinný o zmene ihneď informovať organizátora. Po predchádzajúcom posúdení má organizátor právo nepripustiť vystavenie nevyhujúcich exponátov.  
Drobné a cenné exponáty je vystavovateľ povinný zabezpečiť a poistiť proti krádeži. 
3. Navážanie exponátov sa organizuje formou harmonogramu. V prípade nedodržania harmonogramu zo strany vystavovateľa, budú všetky náklady spojené so zaistením mechanizmov účtované na ťarchu vystavovateľa.  
4. Maximálne zaťaženie podlahy exponátom nesmie prekročiť 600kg/1m2 plochy.  
5. Pri dovoze exponátov mimo krajín EÚ, je vystavovateľ povinný zabezpečiť dovoz na ATA Karnet z krajiny pôvodu exponátu. Dovoz exponátov na JCD nie je povolený. Organizátor môže udeliť výnimku po dohode s colným úradom za podmienky, že vystavovateľ zloží vopred na účet organizátora colnú zábezpeku v plnej výške stanovenej colným úradom a až potom prebehne colné konanie.  

Článok 7 – Výstavba a inštalácia expozícií, montáž exponátov
1. Termíny inštalácie exponátov na pridelenej ploche sa riadia časovým harmonogramom. Pri výstavbe je nevyhnutné riadiť sa technicko - bezpečnostnými predpismi.   
2. Nástenné hydranty, požiarne hlásiče, hasiace zariadenia a iné bezpečnostné zariadenia nesmú byť prekrývané žiadnymi dekoračnými prvkami. Vystavovateľ nesmie prevádzať žiadne zásahy na objekte budovy. 
3. Jednotná výška expozícií je 250 cm. 
4. Výrobky a tovary musia byť dodané do priestorov výstaviska najneskôr 1 deň pred zahájením akcie.  
5. Vystavovateľ zodpovedá za stav zapožičaných výstavnických zariadení po dobu trvania akcie a za spätné vrátenie nepoškodeného, čistého zariadenia po ukončení akcie. V prípade nedodržania, uhradí vystavovateľ všetky škody na zariadení a náklady spojené s uvedením zariadenia do pôvodného stavu.  
6. Akékoľvek zásahy do stávajúcich sietí je oprávnený prevádzať len organizátor akcie. Pri vlastnej technickej realizácii stánku, je vystavovateľ povinný pred pripojením na odberné miesto zabezpečiť u organizátora : revíznu správu elektroinštalácie, pripojenie na hlavný prívod elektrickej energie.  
7. Pri vlastnej technickej realizácii je vystavovateľ povinný zaplatiť paušálny poplatok za zabezpečenie stážnej a požiarnej služby ako aj upratovania počas doby montáže a demontáže akcie.  

Článok 8 – Propagácia, reklama
1. Vystavovateľ smie rozdávať propagačné materiály len v rámci svojich priestorov, a za predpokladu, že jeho aktivita nemá negatívny vplyv na priebeh výstavnej akcie a nedochádza k poškodzovaniu výstavnických zariadení alebo objektu budovy ( polep plagátov na steny, apod. )  

Článok 9 – Bezpečnosť expozícií, poistenie
1. U vystavených exponátoch nesmú byť použité žiadne výbušniny, horľaviny,jedy,otvorený oheň. 
2. Organizátor nezodpovedá vystavovateľovi alebo spoluvystavovateľovi za odcudzenie, stratu, zničenie, či akékoľvek poškodenie exponátov, vybavenia, zariadenia stánkov a obalov, a to bez ohľadu na to, či odcudzenie,strata, zničenie či poškodenie nastalo pred zahájením, počas, alebo po skončení výstavnej akcie.Vystavovateľ k tomuto účelu uzatvorí poistenie pre všetky exponáty a vyššie uvedené predmety ako svoje vlastné, tak i svojich spoluvystavovateľov na celú dobu pobytu exponátov a vyššie uvedných predmetov na výstavisku, a to pre všetky nebezpečia, ktoré pre predmety prichádzajú do úvahy. 
3. Prípadné škody, spôsobené vystavovateľom vo vzťahu k tretím osobám budú posudzované podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

Článok 10 – Demontáž expozícií, odvoz exponátov
1. Demontáž a odvoz exponátov je riadený podľa časového harmonogramu. V prípade nedodržania stanovených lehôt, si organizátor vyhradzuje právo dokončiť likvidáciu expozície na náklady vystavovateľa a účtovať príslušný podiel nájomného celého výstaviska za každý deň omeškania. Za uskladnenie exponátov bude účtované paušálne 50.-€ za každý 1 kus denne. Vystavovateľ je povinný uviesť výstavnú plochu do pôvodného stavu. Pokiaľ v lehote stanovenej zmluvou vystavovateľ neodstrání všetky svoje exponáty,alt. iné zariadenia a výstavnú plochu neuvedie do pôvodného stavu, vykoná tak organizátor na náklady vystavovateľa. Za škody, ktoré tým prípadne vzniknú na majetku vystavovateľa, organizátor nezodpovedá.  

Článok 11 – Záverečné ustanovenia
1. V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených okolností (vis major) nemôže realizovať výstavnú akciu a zaistiť jej konanie, upovedomí o tom bezodkladne vystavovateľov. Všetky záväzky, vzniknuté organizátorovi z uzatvorenej zmluvy o účasti vystavovateľa na akcii zanikajú. V tom prípade neprislúcha vystavovateľovi žiadny nárok na náhradu vzniknutých priamych aj nepriamych škôd. 
2. Reklamácie zo strany vystavovaeľa na poskytnuté práce a služby organizátora musia byť protokolárne zaevidované pri odovzdávaní stánku, pre započatím akcie. V prípade akceptovania musí prebehnúť finančné vyrovnanie do ukončenia akcie. 
3. Dodatočné reklamácie po ukončení akcie nebudú zo strany organizátora akceptované.

List of exhibitors 2019

AFF, s.r.o.
AJTY, s.r.o. 
Akadémia Policajného zboru 
Alarm automatika d.o.o. , HR 
AMBO sdružení - Praha,CZ 
ARCUS – M spol. s r.o. 
ASES Group SE, CZ 
ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. 
ATIS Group, s.r.o. 
Audiopro s.r.o., CZ 
BBI Int., a.s. 
BELL Helicopter, USA 
CSAT, SK 
DEHN + SÖHNE GmbH. De 
Dobrá Agentura CZ 
DTW, s.r.o. 
Elektronik-Info CZ 
EUROIN, a.s. 
Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o. 
EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. 
Hasičský a záchranársky zbor 
HDS, a.s. 
Honeywell AT 
Horská záchranná služba 
ISPonte, AT 
KASYS, s.r.o. 
Kom-Bit Alarm s.r.o 
Kriminalistický a expertízny ústav PZ 
LITES Liberec, s.r.o., CZ 
Ministerstvo vnútra SR 
O.P.O. spol. s r.o. 
Plettac Systems, s.r.o. 
Prezídium Policajného zboru 
Proeling, s.r.o. 
RIEL Elektonikai Kft, Hu 
SABRINA Modelle, s.r.o. 
SALTEK Slovakia s.r.o. 
SCANLOCK International, s.r.o. 
Securiton Servis, spol. s r.o. 
SK- SPIN s.r.o. 
Slovak Alarms s. r. o. 
Slovenská komora stavebných inžinierov 
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 
SmartKeeper 
Sprecher Automation,GmbH, AT 
Variaflex,s.r.o. 
Wertheim GmbH, AT

15th International Police Academy Symposium

Mobirise

Dear participants of the SECURITY 2022 trade fair,
The Academy of the Police Force in Bratislava, in cooperation with Expo Design, in connection with the organization of the 22nd International Fair SECURITY 2022, as part of its accompanying program, is organizing the XVI. an international symposium that will focus on the presentation of the results of the academic research activities of the academy.

Program: to be specified 

Please confirm your interest in participating in the international symposium to the Organizing and Program Committee at:

doc. Ing. Jaromír Mlýnek, CSc., Akadémia Policajného zboru, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava,
Phone: 09610 57348, e-mail: jaromir.mlynek@minv.sk

Cyber security

Seminar on information and cyber security
13. 9. 2022 - 10.00, Hotel **** SOREA REGIA, 2nd flr. seminar rooms

Program: to be specified

ENTRY to the event: FREE

Organizer:
Expo Design  
+421 905 833 318
expodesign@zoznam.sk

Fire Security

International seminar on fire safety issues
14. 9. 2022 - 10.00, Hotel **** SOREA REGIA, 2nd flr. seminar rooms

Program: to be specified

PRIX SECURITY BRATISLAVA 2022

Prix Security 2019 - 2021

HLAVNÁ CENA PRIX SECURITY 

Firme: EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. 
za výrobok: EXPRESS Alarm Slovakia,s.r.o.: MZZEAS - Monitorovacie záznamové zariadenie pre STK a EK 

CENA PRIX SECURITY 
Firme: HDS ,a.s. 
za výrobok: CRUCIAL TRAK BACS TM DUO: 100% Touchless 2-IN-1 Biometric Reader Solution 

CENA PRIX SECURITY
Firme: WERTHEIM Production s.r.o. 
za výrobok : Luxusný nábytkový trezor BG15 

CENA PRIX SECURITY
Firme: SPRECHER AUTOMATION GmbH
za výrobok : SPRECHER AUTOMATION GmbH: SPRECON - E - C 


Pri príležitosti konania 22. ročníka medzinárodného veľtrhu Security Bratislava vypisuje organizátor – Expo Design v spolupráci s organizačným výborom veľtrhu súťaž o najlepší výrobok alebo zariadenie v Slovenskej republike pre oblasť bezpečnosti, ktoré bude ocenené Cenou – PRIX SECURITY BRATISLAVA 2021. Táto cena bude udelená domácim alebo zahraničným výrobkom, ktoré svojim technicko-konštrukčným, funkčným a celkovým riešením znamenajú mimoriadny pokrok a celkový prínos v zabezpečovacej technike v rámci Slovenskej republiky.

Všeobecné podmienky 

1. Vypisovateľ súťaže: 
Expo Design, organizátor medzinárodného veľtrhu zabezpečovacej techniky a záchranných systémov v spolupráci s organizačným výborom veľtrhu 

2. Termíny súťaže: 
1. január 2021 - 1. marec 2021: zasielanie prihlášok 
7. marec 2021: konečný termín pre dodanie prihlášok a sprievodnej dokumentácie
12. marec 2021: predvádzanie súťažných výrobkov pred hodnotiteľskou komisiou 
(presný termín a miesto budú upresnené) 

3. Podmienky účasti:

A. Cenou – PRIX SECURITY BRATISLAVA 2021 je ocenenie, ktoré môže získať domáci alebo zahraničný výrobca – a to priamo alebo prostredníctvom svojho zástupcu – za výrobok alebo zariadenie, ktoré môže byť uplatnené v rámci ktorejkoľvek oblasti v rámci Slovenskej republiky.
Predložený súťažný exponát musí v zmysle súťažnej kategorizácie spĺňať všetky najvyššie požiadavky na kvalitu, funkčnosť, konštrukčné riešenie priemyselný design a dosahovať celkový ekonomický a spoločenský prínos. 
B. Do súťaže sa môže zapojiť každý domáci alebo zahraničný podnikateľský subjekt po úplnom vyplnení predpísanej prihlášky, zaplatení účastníckeho poplatku a predložení základnej technickej dokumentácie. Pod základnou technickou dokumentáciou sa rozumejú : užívateľský popis zariedenia, základný popis funkcií, technická správa, fotodokumentácia, katalógy, apod. V prípade špeciálnych systémov rozsah dokumentácie určí predkladateľ. 
C. Súčasťou prihlášky musí byť i prehlásenie o stave homologizácie zariadenia pre Slovenskú republiku, alternatívne pre zahraničie, o stave priemyselných práv, autorských osvedčení, použitia SN pre domáce výrobky. V prípade vlastných skúšobných testov doporučuje sa zdokladovať i tieto. 

4. Kategorizácia súťaže:

C – Commercial - kategória: bezpečnostné zariadenia určené pre široké verejné použitie

S – Special – kategória: bezpečnostné zariadenia určené pre špeciálne profesionálne účely

5. Hodnotenie súťaže:

A. Súťaž vyhodnotí nezávislá komisia, zložená zo špičkových odborníkov – špecialistov z jednotlivých odborov. Členov komisie deleguje organizačný prípravný výbor veľtrhu Security Bratislava.
B. Komisia udeľuje hlavné ceny a čestné uznania v dvoch základných kategóriách. 

6. Vyhlásenie výsledkov súťaže:

A. Zverejnenie výsledkov a odovzdanie cien prebehne počas veľtrhu Security Bratislava.
B. Vypisovateľ súťaže zabezpečí zverejnenie výsledkov súťaže v oznamovacích prostriedkoch. 

7. Záverečné ustanovenia:

A. Vypisovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť žiadnu z cien v prípade, že tak doporučí hodnotiteľská komisia.
B. Nie je povinnosťou vypisovateľa súťaže zdôvodniť účastníkom, prečo neboli jednotlivé prihlásené výrobky ocenené. 

Application for download

Gallery

2019

2016

Contact

Please fill in all fields to successfully send the message.