Záväzná objednávka


Stiahnite si PDF - Záväzná objednávka

 

Všeobecné obchodné podmienky

Upravujú účasť vystavovateľov na výstavách a podujatiach organizovaných firmou Expo Design.

Článok 1 – Organizátor akcie

1. Organizátorom podujatia je  firma Expo Design, Cesta na Červený most 10, 811 05 Bratislava.  (ďalej len organizátor)   2. Organizátor sa voči vystavovateľom zaväzuje splniť všetky povinnosti, vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok.


Článok  2 – Vystavovateľ
  

1. Ako vystavovateľ sa akcie môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba,registrovaná doma alebo v zahraničí. 2. Vystavovateľ sa voči organizátorovi zaväzuje splniť všetky povinnosti, vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok.


Článok 3 – Prideľovanie výstavných plôch

1. Organizátor rozhoduje, pričom nie je povinný svoje rozhodnute zdôvodniť, o prijatí, krátení, alebo odmietnutí objednávky na výstavnú plochu. 2. Objednávka je pre žiadateľa záväzná, a to aj v prípade, že organizátor nesplní všetky požiadavky čo do druhu a veľkosti výstavnej plochy. Pri stornovaní účasti zo strany vystavovateľa v dobe kratšej ako tri mesiace, tento zaplatí stornovacie poplatky vo výške 50% ceny nájmu , pri dobe kratšej ako 1 mesiac je stornovací poplatok vo výške 100% ceny nájmu za plochu a v lehote  menej ako 14 dní je výška poplatku 100% z ceny nájmu za plochu a  50% z ceny za technickú  realizáciu 3. Potvrdením účasti organizátorom s vyznačením prideleného rozsahu plochy na výstave, vzniká medzi organizátorom a vystavovateľom zmluvný vzťah. Predmetom zmluvy sú : rozsah prenajatej plochy, rozsah objednaných služieb, finančné vysporiadanie v zmysle objednávky, všeobecné obchodné podmienky. 4. Pridelená plocha nesmie byť vystavovateľom ďalej prenajímaná akejkoľvek tretej osobe. Výnimku tvoria vystavovatelia, ktorí organizujú hromadnú účasť niekoľkých subjektov vystavujúcich svoje výrobky, ktoré zodpovedajú tovarovej nomenklatúre danej akcie.


Článok 4 – Nájomné za výstavnú plochu

1. nájomné za kryté aj voľné výstavné plochy je vždy uvedené v objednávke. Nájomné sa stanovuje podľa rozmerov pridelenej plochy. Výška nájomného  sa určuje na dobu montáže, priebehu akcie a  demontáže. Vystavovateľovi sa faktúruje nájomné na základe potvrdenia prihlášky. Za každých 15 m2 pridelenej výstavnej plochy, vzniká vystavovateľovi nárok na dva bezplatné vystavovateľské preukazy.


Článok 5 – Platobné podmienky

1. Vystavovateľ je povinný uhradiť organizátorovi všetky faktúry v termíne splatnosti.2. Organizátor je oprávnený faktúrovať vystavovateľovi všetky náklady spojené s akciou vopred. V prípade, že vystavovateľ neuhradí fakfúru v termíne splatnosti, nebudú mu objednané služby poskytnuté  a  organizátor má právo prenajať objednanú plochu inému záujemcovi. 3. Reklamácie vystavovateľa, týkajúce sa platieb, musia byť uplatnené do 14 dní odo dňa obdržania faktúry. Reklamácie po tejto lehote nebudú akceptované.


Článok 6 – Exponáty, colné vybavenie

1. Exponátom sa rozumie výrobok, tovar alebo práva k nehmotnému majetku, ktorý je záväzne prihlásený a vystavený na danej akcii v príslušnej expozícii.

2. Ak dôjde k zmene v zozname exponátov je vystavovateľ povinný o zmene ihneď informovať organizátora. Po predchádzajúcom posúdení má organizátor právo nepripustiť vystavenie nevyhujúcich exponátov.

 Drobné a cenné exponáty je vystavovateľ povinný zabezpečiť a poistiť proti krádeži.

 3. Navážanie exponátov sa organizuje formou harmonogramu. V prípade nedodržania harmonogramu zo strany vystavovateľa, budú všetky náklady spojené so zaistením mechanizmov účtované na ťarchu vystavovateľa.    

 4. Maximálne zaťaženie podlahy exponátom nesmie prekročiť 600kg/1m2 plochy.

 5. Pri dovoze exponátov mimo krajín EÚ, je vystavovateľ povinný zabezpečiť dovoz na ATA Karnet   z krajiny pôvodu exponátu. Dovoz exponátov na JCD nie je povolený. Organizátor môže udeliť výnimku po dohode s colným úradom za podmienky, že vystavovateľ zloží vopred na účet organizátora colnú zábezpeku v plnej výške stanovenej colným úradom a až potom prebehne colné konanie.


Článok 7 – Výstavba a inštalácia expozícií, montáž exponátov

1. Termíny inštalácie exponátov na pridelenej ploche sa riadia časovým harmonogramom. Pri výstavbe je nevyhnutné riadiť sa technicko - bezpečnostnými predpismi. 2.Nástenné hydranty, požiarne hlásiče, hasiace zariadenia a iné bezpečnostné zariadenia nesmú byť prekrývané žiadnymi dekoračnými prvkami. Vystavovateľ nesmie prevádzať žiadne zásahy na objekte budovy 3. Jednotná výška expozícií je 250 cm. 4. Výrobky a tovary musia byť dodané do priestorov výstaviska najneskôr 1 deň pred zahájením akcie. 5.Vystavovateľ zodpovedá za stav zapožičaných výstavnických zariadení po dobu trvania akcie a za spätné vrátenie nepoškodeného, čistého zariadenia po ukončení akcie. V prípade nedodržania, uhradí vystavovateľ všetky škody na zariadení a náklady spojené s uvedením zariadenia do pôvodného stavu.  6. Akékoľvek zásahy do stávajúcich sietí je oprávnený prevádzať len organizátor akcie. Pri vlastnej technickej realizácii stánku, je vystavovateľ povinný pred pripojením na odberné miesto zabezpečiť u organizátora : revíznu správu elektroinštalácie, pripojenie na hlavný prívod elektrickej energie.

7. Pri vlastnej technickej realizácii je vystavovateľ povinný zaplatiť paušálny poplatok za zabezpečenie stážnej a požiarnej služby ako aj upratovania  počas doby montáže a demontáže akcie.


Článok 8 – Propagácia, reklama

1.Vystavovateľ smie rozdávať propagačné materiály len v rámci svojich priestorov, a za predpokladu, že jeho aktivita nemá negatívny vplyv na  priebeh výstavnej akcie a nedochádza k poškodzovaniu výstavnických zariadení alebo objektu budovy ( polep plagátov na steny, apod. )


Článok 9 – Bezpečnosť expozícií, poistenie

1. U vystavených exponátoch  nesmú byť použité žiadne výbušniny, horľaviny,jedy,otvorený oheň . 

2. Organizátor nezodpovedá vystavovateľovi alebo spoluvystavovateľovi za odcudzenie, stratu, zničenie, či akékoľvek poškodenie exponátov, vybavenia, zariadenia stánkov a obalov, a to bez ohľadu na to, či odcudzenie,strata, zničenie či poškodenie nastalo pred zahájením, počas, alebo po skončení výstavnej akcie.Vystavovateľ k tomuto účelu uzatvorí poistenie pre všetky exponáty a vyššie uvedené predmety ako svoje vlastné, tak i svojich spoluvystavovateľov 

na celú dobu pobytu exponátov a vyššie uvedných predmetov na výstavisku, a to pre všetky nebezpečia, ktoré pre predmety prichádzajú do úvahy.  

3. Prípadné škody, spôsobené vystavovateľom vo vzťahu k tretím osobám budú posudzované podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.


Článok 10 – Demontáž expozícií, odvoz exponátov

1. Demontáž a odvoz exponátov je riadený podľa časového harmonogramu. V prípade nedodržania stanovených lehôt, si organizátor vyhradzuje právo dokončiť likvidáciu expozície  na náklady vystavovateľa a účtovať príslušný podiel nájomného celého výstaviska za každý deň omeškania. Za uskladnenie exponátov bude účtované paušálne 50.-€ za každý 1 kus denne. Vystavovateľ je povinný uviesť výstavnú plochu do pôvodného stavu.  Pokiaľ   v lehote  stanovenej zmluvou vystavovateľ neodstrání všetky svoje exponáty,alt. iné zariadenia a výstavnú plochu neuvedie do pôvodného stavu, vykoná tak organizátor na náklady vystavovateľa.

Za škody, ktoré tým prípadne vzniknú na majetku vystavovateľa, organizátor nezodpovedá.


Článok 11 – Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených okolností (vis major) nemôže realizovať  výstavnú akciu a zaistiť jej konanie, upovedomí o tom bezodkladne vystavovateľov. Všetky záväzky, vzniknuté organizátorovi z uzatvorenej zmluvy o účasti vystavovateľa na akcii zanikajú. V tom prípade neprislúcha vystavovateľovi žiadny nárok na náhradu vzniknutých priamych aj nepriamych škôd.

2. Reklamácie zo strany vystavovaeľa na poskytnuté práce a služby organizátora musia byť protokolárne zaevidované pri odovzdávaní stánku, pre započatím akcie. V prípade akceptovania musí prebehnúť finančné vyrovnanie  do ukončenia akcie .

3. Dodatočné reklamácie po ukončení akcie nebudú zo strany organizátora akceptované.