CENA PRIX SECURITY BRATISLAVA 2019


Pri príležitosti  konania 21. ročníka  medzinárodného veľtrhu Security Bratislava  vypisuje organizátor – Expo Design v spolupráci s organizačným výborom veľtrhu súťaž o najlepší výrobok alebo zariadenie v Slovenskej republike pre oblasť bezpečnosti, ktoré bude ocenené Cenou – PRIX SECURITY BRATISLAVA 2019.  Táto cena bude udelená domácim alebo zahraničným výrobkom, ktoré svojim technicko-konštrukčným, funkčným a celkovým riešením  znamenajú mimoriadny pokrok a celkový prínos v zabezpečovacej technike v rámci Slovenskej republiky.

Všeobecné podmienky


1. Vypisovateľ súťaže :

Expo Design, organizátor medzinárodného veľtrhu zabezpečovacej techniky a záchranných systémov v spolupráci s organizačným výborom veľtrhu

2. Termíny súťaže:

1. január 2019 - 1. marec 2019: zasielanie prihlášok

7. marec 2019: konečný termín pre dodanie prihlášok a sprievodnej dokumentácie

12. marec 2019: predvádzanie súťažných výrobkov pred hodnotiteľskou komisiou

(presný termín a miesto budú upresnené)

 

3.  Podmienky účasti:

A.  Cenou – PRIX SECURITY BRATISLAVA 2019 je ocenenie, ktoré môže získať domáci alebo zahraničný výrobca – a to priamo alebo prostredníctvom svojho zástupcu – za výrobok alebo zariadenie, ktoré môže byť  uplatnené v rámci   ktorejkoľvek oblasti  v rámci Slovenskej republiky.

Predložený súťažný exponát musí  v zmysle súťažnej kategorizácie spĺňať všetky najvyššie požiadavky na kvalitu, funkčnosť, konštrukčné riešenie priemyselný design a dosahovať celkový ekonomický a spoločenský prínos.

B.  Do súťaže sa môže zapojiť každý domáci alebo zahraničný podnikateľský subjekt po úplnom vyplnení predpísanej prihlášky, zaplatení účastníckeho poplatku a predložení základnej technickej dokumentácie. Pod základnou technickou dokumentáciou sa rozumejú : užívateľský popis zariedenia, základný popis funkcií, technická správa, fotodokumentácia, katalógy, apod. V prípade špeciálnych systémov rozsah dokumentácie určí predkladateľ.

C.  Súčasťou prihlášky musí byť i prehlásenie o stave homologizácie zariadenia pre Slovenskú republiku, alternatívne pre zahraničie, o stave priemyselných práv, autorských osvedčení, použitia SN pre domáce výrobky. V prípade vlastných skúšobných testov doporučuje sa zdokladovať i tieto.

 

4.  Kategorizácia súťaže:

C – Commercial  - kategória:  bezpečnostné zariadenia  určené pre široké verejné  použitie

S – Special – kategória:  bezpečnostné zariadenia  určené pre špeciálne profesionálne účely

5.  Hodnotenie  súťaže:

A. Súťaž vyhodnotí nezávislá komisia, zložená zo špičkových odborníkov – špecialistov z jednotlivých odborov. Členov komisie deleguje organizačný prípravný výbor veľtrhu Security Bratislava.

B.  Komisia  udeľuje hlavné ceny a čestné uznania v dvoch základných kategóriách.

 

6.  Vyhlásenie výsledkov súťaže:

A.  Zverejnenie  výsledkov a odovzdanie  cien prebehne počas veľtrhu Security Bratislava.

B.  Vypisovateľ súťaže zabezpečí zverejnenie výsledkov súťaže v oznamovacích  prostriedkoch.

 

7.  Záverečné ustanovenia:

A. Vypisovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť žiadnu z cien v prípade, že tak doporučí hodnotiteľská komisia.

B.  Nie je povinnosťou vypisovateľa súťaže zdôvodniť účastníkom, prečo neboli jednotlivé prihlásené výrobky ocenené.

 

Prihláška na stiahnutie